Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт шалгах

Тодорхойлолт авсан даатгуулагчийн регистрийн дугаар.
QR кодны доор байрлах код.
Тодорхойлолт авсан ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын бүртгэлийн дугаар.
QR кодны доор байрлах код.